The Japanese Gardens

Gardens

The gardens pictured on this page—most of them located in Kyoto and its environs—are given reasonably full coverage on this web site. Clicking on a thumbnail image will take you to an introductory page from which you can take a tour of the garden, consult a map indicating each point of view, and read a history of the garden.

(choose a garden)
Byodo-in Chishaku-in Daikaku-ji Daisen-in Ginkaku-ji Joruri-ji
Kaju-ji Katsura_ji Kinkaku-ji Konchi-in Murin- Nanzen-ji
Nijo Ryoan-ji Ryogen-in Saiho-ji Sanzen-in Sento
Shosei-en Shugaku-in Shusui-tei Taizo-in Tenju-an Tenryu-ji
Jakko-in Gosho Sanpo-in Kenruko-en Kyuseki